เอกสารประกอบการเรียนเศรษฐศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร