ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

[สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา  2565]

โรงเรียนวัชรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากไม่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้เกี่ยวข้อง


ความเป็นมา

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ในฐานะเจ้าของงาน ร่วมกับ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ในฐานะทีมงานู้พัฒนาระบบประมวลผล ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Online เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในชั้นเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวัชรวิทยาที่ https://www.wr.ac.th/studentcare/ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อีกทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานราชการให้เข้าสู่ THAILAD 4.0 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดภาระงานครู ลดการใช้เอกสารกระดาษ และเน้นการเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิสก์ ซึ่งสะดวกในการนำข้อมูลที่ได้รับไปประมวลต่อในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

ระบบประมวลผลข้อมูลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [สำหรับนักเรียน] ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบทั้งหมด 4 ระบบงานหลัก ได้แก่

และได้มีการเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

สำหรับหน้าเว็บไซต์นี้ เป็นระบบสำหรับอำนวยความสะดวกให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้เข้าใช้งานในการกอกข้อมูล เพื่อให้ครูที่ปรึกษาใช้ประมวลลข้อมูลเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามหรือมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งปัญหาที่ https://lin.ee/ZpJdqPb

คำอธิบายสำคัญ : นักเรียนสามารถเลือกกรอกข้อมูลตามหัวข้อได้ ซึ่งนักเรียนต้องกรอก ได้แก่

ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่สามารถสืบค้นและเข้าดูได้โดยสาธารณะ เนื่องจากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญและมีความละเอียดอ่อน และเพื่อให้เป็นไปตาม PDPA และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

ตัวอย่างเอกสารการเยี่ยมบ้านที่สมบูรณ์แล้ว

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กรอกเยี่ยมบ้าน

ตัวอย่างเอกสารระเบียนสะสมที่สมบูรณ์แล้ว

ตัวอย่างของระเบียนสะสม 65

ตัวอย่างหน้าตาเอกสาร EQ ที่ส่งออกแล้ว

ม1-3 เลขที่ 44 ผลการประเมินสุขภาพจิต(EQ)ของ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ คะระออม.pdf

ตัวอย่างSDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน

ม1-1 เลขที่ 5 ฉบับครู ผลการประเมิน SDQ ของ เด็กชายพรชัย โพธิ์มาก.pdf

ตัวอย่างSDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

ม1-1 เลขที่ 53 ฉบับนักเรียน ผลการประเมิน SDQ ของ เด็กชายเอมเอง มือใหม่หัวใจหัดรัก.pdf

ตัวอย่างSDQ ฉบับผู้ปกครองประเมิน

ม1-1 เลขที่ 53 ฉบับผู้ปกครอง ผลการประเมิน SDQ ของ เด็กชายเอมเอง มือใหม่หัวใจหัดรัก.pdf