บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 แนะนำรายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์

นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

บางลิงก์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

Learning unit 0 : แนะนำรายวิชาเศรษฐศาสตร์

  • สมุดคะแนน รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565 คลิก

  • เอกสารประกอบการเรียน แนะนำรายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ คลิก

PPT For nine click

นักเรียนทุกคนจะต้องทำแบบฟอร์ม 2 ชุด ได้แก่

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เฉลยเล่มใบงาน - แบบวัดสำหรับนักเรียน คลิก

ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค - ปลายภาค ส 32103 เศรษฐศาสตร์

Facebook

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสวิชา ส 32103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิ

ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ประเทศและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข

ศึกษา วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการสร้างความตระหนัก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ส 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม.4-6/3

Learning unit : 1 - 5 : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5

ข้อสอบวัดผลกลางภาค - ปลายภาค ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.4 - 6

ปีเก่า