แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 

ภาคเรียน 2/2566

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, 5/2, 5/5 และ 5/6

ระบบส่งงาน

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการส่งงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น หากมีข้อซักถาม ติดต่อโดยตรงที่  ครูนายสังคมศึกษา  ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการส่งงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น หากมีข้อซักถาม ติดต่อโดยตรงที่  ครูนายสังคมศึกษา  ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบส่งงาน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

รายการการสั่งงาน {Lecture book | ชิ้นงาน | การทดสอบ} (ครึ่งภาคเรียนแรก)

[รายการงานทุกชิ้น จะใส่คำอธิบาย ณ จุดนี้]

รายการ Lecture book ครึ่งภาคเรียนแรก ศศ.จุลภาค

รายการ สอบเก็บคะแนน / ปฎิบัติ

รายการชิ้นงาน
งานชิ้นที่ 1 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาค  7 คะแนน วันที่เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2566 กำหนดส่ง (สุดท้าย)  31 ธันวาคม 2566

แนะนำโปรแกรม X-mind ทำในเว็บไซต์  คลิก https://xmind.works

รายการการสั่งงาน {Lecture book | ชิ้นงาน | การทดสอบ} (ครึ่งภาคเรียนหลัง)

[รายการงานทุกชิ้น จะใส่คำอธิบาย ณ จุดนี้]

รายการ Lecture book ครึ่งภาคเรียนหลัง ศศ.มหภาค

รายการ สอบเก็บคะแนน / ปฎิบัติ

งานชิ้นที่ 2 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้เศรษฐศาสตร์มหภาค  5 คะแนน  (ทุกคน)

วันที่เริ่มต้น 1 มกราคม 2567 กำหนดส่งไม่เกิน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อน 23.59 น.

แนะนำโปรแกรม X-mind ทำในเว็บไซต์  คลิก https://xmind.works

ระบบการทดสอบ

10 ต.ค. - 3 พ.ย. 66 : สอบจัดกลุ่มการเรียน [สอบทุกห้อง]

15 - 20 ธันวาคม 2566  | การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 หน่วย 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง 

กำหนดสอบ . 15 ธ.ค. 2566 เริ่ม 18.00 น. สิ้นสุด อัง. 20 ธ.ค. 2566 เวลา 23.59 น. 

คำชี้แจง 

หมายเหตุ

1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567

Oral exam 😀 [การสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์]  

การสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

ไว้ฟังประกอบการทำข้อสอบนะครับ

23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567  | การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค (นโยบายการเงินการคลังฯ และ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ)

กำหนดสอบ . 23 .. 2567 เริ่ม 18.00 น. สิ้นสุด . 25 .. 2567 เวลา 23.59 น. (เฉพาะห้อง 3,4,7 ถึง จ.26 ก.พ. 2567 23.59 น.)

คำชี้แจง 

หมายเหตุ (โปรดอ่านรายละเอีด)

Midterm & Final ส 32103 เศรษฐศาสตร์

การเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียน 2/2566

25 ธันวาคม 25664 มกราคม 2567 - สอบกลางภาคเรียน [สำหรับสอบแก้ตัว - นักเรียนสมัครใจปรับคะแนนเอง]

กำหนดสอบ . 25 ธ.ค. 2566 เริ่ม 13.00 น. สิ้นสุด พฤ. 4 .ค. 2567 เวลา 23.59 น. 

คำชี้แจง 

แนวปฎิบัติการสอบหลังจากสอบปรับคะแนนเสร็จ

การเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน 2/2566

4 มีนาคม 2567 สอบปลายภาคเรียน 2/2566 

4 - 12 มีนาคม 2567 - สอบปลายภาคเรียน [สำหรับสอบแก้ตัว]

สอบปลายภาคเรียน [แก้ตัว] สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ขอสอบแก้ตัว [ มีรหัสผ่าน คือ  (จะแจ้งหลังประกาศคะแนน) ]

แนวปฎิบัติการสอบแก้ตัว

Facebook

🧐 ส่งผลสอบปรับคะแนนที่นี้ 👍

Facebook